นโยบายความเป็นส่วนตัว
(Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว (ภาษาไทย)

Privacy Policy (English)

เอกสารทั้งหมดนี้ จัดทําขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ ข้อความไม่ตรงกันหรือขัดแย้งกัน ระหว่างฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ใช้และตีความตามฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
Following documents are made in both Thai and English languages. Should there be any discrepancy or conflict between the Thai version and the English version, the English version will prevail.